Stránky

Podmínky používání

Podmínky využívání služeb serveru Naschovatel.cz:


1. Naschovatel.cz je inzertní server provozovaný společností - ZORA solutions s.r.o., IČO 05474507 dále jen Provozovatel.


2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Zboží lze inzerovat konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.


Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Prodám svatební zboží, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.


3. Veškeré služby Naschovatel.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby Naschovatel.cz.


4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Naschovatel.cz nebo dobrými mravy.


5. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Naschovatel.cz.


6. Maximální počet vložení inzerátů na jednoho uživatele je 50 inzerátu zdarma.


7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí svých přístupových údaju u příslušného inzerátu.


8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.


9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s užitím registračních a statistických údajů.


10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb naschovatel.cz ani za způsob jakým služby Naschovatel.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.


11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Naschovatel.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Naschovatel.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.


12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Naschovatel.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby naschovatel.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.


13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.


14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které naschovatel.cz nabízí.


15. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.


16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Informace